Site logo

KÚPA AUTA AKO DAŇOVÝ VÝDAVOK – AKO SA ODPISUJÚ AUTOMOBILY A ELEKTROMOBILY?

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka sa skracuje aj doba, počas ktorej si môžu podnikatelia uplatnovať daňové výdavky, a teda ušetriť na dani z príjmov. Jedným z najčastejších daňových výdavkov podnikateľov je kúpa auta. Viete, ako funguje odpisovanie auta? Oplatí sa viac naftové vozidlo či elektromobil? Aj na tieto otázky nájdete odpovede v dnešnom stručnom zhrnutí toho, čo by ste o tejto problematike mali vedieť.

Čo sa koľko odpisuje

Daňové odpisovanie majetku je všeobecne upravené v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Podľa tohto zákona si daňový subjekt, podnikateľ, môže uplatniť daňové odpisy raz ročne, čo sa odrazí v zníženom základe dane, ktorá vyplynie podnikateľovi z daňového priznania. Z daňového hľadiska sa odpisuje tzv. vstupná cena majetku, teda cena, za ktorú bola daná vec zvyčajne zakúpená či inak získaná, čo je samozrejme, potrebné vedieť preukázať kúpnou či lízingovou zmluvou.

Podstatnou informáciou je, že hodnotu majetku nemožno v celej výške odpísať už v prvý rok po jeho zakúpení. Ak si do konca roka kúpite motorové vozidlo v hodnote 5 000 eur, nemôžete si zo základu dane za rok 2019, ktorú uvediete v daňovom priznaní v marci 2020, odpísať celých 5 000 eur, túto sumu si budete musieť rozložiť na rovnomerné sumy. To, po akú dobu si majetok odpočítavate závidí od jeho príslušnosti k jednej zo 6 odpisových skupín.

V prvej skupine sú napríklad počítače, kancelárske stroje, ale aj elektronika, a tieto sa odpisujú po dobu 4 rokov. 6 rokov možno odpisovať majetok z druhej skupiny, ako napríklad nábytok, hodiny a radiátory. V tretej skupine s odpisovou dobou 8 rokov sú turbíny, pece či elektrické motory. Štvrtú skupinu tvoria lode, montované budovy či zbrane, a tie sa odpisujú 12 rokov. 20 rokov sa odpisujú budovy a inžinierske stavby v piatej skupine, a 40 rokov sa odpisuje majetok, ktorý je zaradený do šiestej skupiny, a to sú bytové budovy, administratívne budovy či budovy pre kultúru.

Odpisovanie vozidla

Osobné vozidlá sa nachádzajú v prvej odpisovej skupine, a teda si ich možno od základu dane odpočítavať počas 4 rokov, a to rovnomerne.  Podmienkou je, že vstupná cena automobilu musí byť  až na výnimky vyššia ako 1 700 eur a doba použiteľnosti nesmie byť kratšia ako jeden rok.

Situácia je rozdielna pri kamiónoch, ktoré sa na rozdiel od ostatných vozidiel do prvej odpisovej skupiny nezaraďujú. Nachádzajú sa v druhej skupine, kde je doba odpisovania v dĺžke 6 rokov.

Automobily je možné odpisovať len rovnomerne, to znamená, že keď si zakúpite vozidlo, kúpnu cenu si rozdelíte na štvrtinky, a tie si budete po dobu 4 rokov odpočítavať od základu dane. Pozor si však treba dávať na to, kedy auto obstaráte, resp. odkedy ho budete využívať v podnikaní. Ak by ste auto začali používať pre podnikateľské účely od júla, môžete si uplatniť len pomernú časť odpisu, teda ak ste kúpili auto za 5 000 eur, ktoré máte odpisovať 4 rokov, tak za prvý rok si z neho môžete odpísať len 1 250 eur, a keď auto používate len pol roka, tak pomernú časť, teda 625 eur.

Určenie vstupnej ceny

Okrem doby odpisovania je podstatná aj samotná vstupná cena. Zarátava sa do nej totižto nielen cena vozidla, ale aj iné náklady priamo súvisiace s obstaraním si vozidla. Je preto podstatné aj to, akým spôsobom si auto obstaráte.

Ak auto získavate kúpou, na základe kúpnej zmluvy, základom bude kúpna cena určená v tejto zmluve. Ku kúpnej cene sa však budú pripočítavať aj náklady súvisiace s obstaraním vozidla. Do takýchto nákladov môžeme zaradiť rôzne administratívne poplatky, ako napríklad poplatok za prihlásenie vozidla.

Okrem priamej kúpy si podnikatelia často obstarávajú automobily za pomoci finančného lízingu. V takomto prípade sa obstarávacia cena bude skladať z ceny automobilu a poplatku za uzatvorenie zmluvy o finančnom prenájme, teda lízingu.

Zaujímavá situácia môže vzniknúť aj vtedy, ak napríklad spoločník spoločnosti, ako fyzická osoba, daruje tejto spoločnosti svoj automobil. V takomto prípade by vstupná cena mala byť určená buď ako obstarávacia cena vozidla alebo na základe znaleckého posudku, čo by mohlo do budúcna spoločnosť ochrániť pred daňovými spormi.

Poznámka – pri operatívnom lízingu sa automobily nezaradzujú do majetky spoločnosti, ale sumy fakturované lízingovou spoločnosťou sú priamymi nákladmi podnikateľa v príslušnom roku.

NOVINKY - Vozidlá z osobitnej odpisovej skupiny

Od budúceho roka pribudne k uvedeným 6-tim odpisovým skupinám jedná nová odpisová skupina s číslom 0. Ide o skupinu vytvorenú výsostne pre tzv. ekologické automobily. Ide o automobily, ktoré majú v evidencii časti II uvedené pri zdroji paliva „BEV“ alebo „PHEV.“ Takto označené sú podľa platných predpisov elektromobily.

Za účelom podpory elektromobility bola vytvorená 0-tá odpisová skupina, v ktorej si elektromobily môžete od základu dane odpísať už za dva roky. Ak si teda už v januári zakúpite elektromobil alebo si ho obstaráte už teraz a od januára ho začnete podnikateľsky využívať, nasledujúce dva roky (účtovný rok 2020 a 2021) budete mať o výrazne zvýšené daňové výdavky.

Navyše od 18.11. 2019 je možné získať na elektromobil alebo plug-in hybrid štátnu dotáciu, o ktorej sa viac dozviete na nasledujúcom odkaze: https://www.mhsr.sk/aktuality/mh-sr-zverejnilo-podmienky-poskytnutia-dotacie-na-elektromobily.

feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…