Site logo

Obchodné podmienky portálu PredajFirmu.sk

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

1. Tieto Obchodné podmienky na portáli PredajFirmu.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli PredajFirmu.sk.

2. Prevádzkovateľom portálu PredajFirmu.sk (ďalej len „Portál“ alebo „PredajFirmu.sk“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť BIZ4EXIT s.r.o., so sídlom Adámiho 24, 841 05 Bratislava, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125347/B, IČO: 51 302 632 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@PredajFirmu.sk

3. Službou sa rozumejú online firemné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi Portálu (ďalej len „Služba“).

4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).

5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba predávajúca alebo inzerujúca svoj súkromný majetok (ďalej len „Súkromný inzerent“).

6. Firemným inzerentom sa rozumie právnická osoba využívajúca inzertný predaj, resp. inzerciu nehnuteľnosti v rámci predmetov svojej obchodnej činnosti alebo právnická osoba – podnikateľ inzerujúca svoj majetok (ďalej len „Firemný inzerent“).

7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia, kontaktovanie Súkromných inzerentov a/alebo Firemných inzerentov a pod (ďalej len „Kupujúci“).

8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

II. Základné podmienky používania

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie majetku, na ktorý je Portál zameraný (firmy, alebo ich časti a podobne) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za obsah pridávaných inzerátov ani za samotný obchod – kvalitu ponúkaných firiem, dodanie, úhradu a pod. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej, nájomnej alebo obdobnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu PredajFirmu.sk aj s inými portálmi.

4. Využívanie služieb portálu PredajFirmu.sk je možné len po súhlase Používateľa s týmito Podmienkami.

5. Služby portálu PredajFirmu.sk sú pre Súkromných inzerentov ako aj pre Firemných inzerentov spoplatnené. Cena inzercie je nasledovná:

Cena za inzerát – profil firmy – je :

   • V zmysle cenníku uverejneného na portáli.

 

6. Pre zverejnenie inzerátu – profilu firmy – je potrebné zaslať zverejňované informácie pomocou príslušného kontaktného formuláru na email info@PredajFirmu.sk, a zaplatiť faktúru.

 

7. Pre profesionálnych brokerov je inzercia spoplatnená podľa cenníka, ktorý Vám na vyžiadanie zašle obchodné oddelenie. Pre zverejnenie inzerátu – profilu firmy – je potrebné zaslať zverejňované informácie na email info@PredajFirmu.sk, odsúhlasiť návrh profilu firmy a zaplatiť faktúru.

8. Spoplatnenie služieb ako aj spoplatnenie doplnkových služieb pre Súkromných inzerentov je pokladané v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

9. Zaplatením faktúry podľa bodu 5 tohto článku Podmienok Používateľ súhlasí so začatím poskytovania inzercie po prekročení stanoveného limitu aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

III. Ochrana súkromia a osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov je ošetrená v samostatnom dokumente, ktorý je neoddeliteľnou prílohou týchto Podmienok. Viď Príloha 1 (nižšie).

 

IV. Súhlas so zasielaním

1. Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu PredajFirmu.sk. Pôvodcom týchto emailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na adresu info@PredajFirmu.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy – kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

 

V. Registrácia Používateľa

 1. Využívanie služieb portálu PredajFirmu.sk je podmienené registráciou.

2. Registrácia prebieha zaslaním kontaktných a iných údajov pomocou príslušného formuláru na adresu info@PredajFirmu.sk, kde Prevádzkovateľ stránky vytvorí používateľovi interný profil s kontaktnými údajmi. Interný profil sa skladá z dvoch častí. Údajov, ktoré sú neverejné (nebudú zverejnené) a verejné – profil firmy (budú zverejnené).

3. Používateľ registráciou na PredajFirmu.sk dáva súhlas na zverejnenie údajov profilu firmy, tak ako ich uviedol v kontaktnom formulári.

4. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané počas komunikácie s portálom PredajFirmu.sk.

5. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho kontaktného emailu alebo svojich údajov.

 

VI. Sprístupnenie služby

 1. Pri inzerentoch sú vyplnené údaje po formálnej stránke kontrolované administrátorom. Pokiaľ sú všetky údaje existujúce (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), a Používateľ uhradil príslušný poplatok, Prevádzkovateľ bezodkladne kontaktuje inzerenta za účelom sprístupnenia služby. O tejto skutočnosti je inzerent informovaný e-mailom kontaktnej osoby.

 

VII. Úprava údajov inzerenta

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoj interný profil pravdivý, presný a aktuálny počas celej doby využívania služieb portálu PredajFirmu.sk, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.

2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môžu byť služby Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvedené v internom profile Inzerenta na Portáli PredajFirmu.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to zaslaním emailu na info@predajfirmu.sk.

 

VIII. Správanie sa Používateľov

1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

a) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

b) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

c) nesmie uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného majetku alebo podmienkach,

d) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

f) je povinný zverejňovať výlučne fotografie a texty, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva, vrátane autorských práv,

 

2. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli PredajFirmu.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami.

3. Používateľ je povinný zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej kategórie a podkategórie podľa typu a druhu firmy, uvádzať skutočnú približnú lokalitu, v ktorej sa predmet ponuky nachádza a uviesť v poli „Cena“ požadovanú trhovú cenu, alebo cenové rozpätie, prípade uviesť „Cena dohodou“. Používateľ nesmie uvádzať zavádzajúce informácie, ktoré nezodpovedajú jeho skutočným požiadavkám.

4. Používateľ nie je oprávnený uverejniť tú istú ponuku niekoľkokrát. V opačnom prípade má Prevádzkovateľ právo zmazať duplicitné ponuky Používateľa, a to aj bez predošlého upozornenia. Prevádzkovateľ má právo ponechať iba najaktuálnejšie pridanú ponuku.

5. V prípade zmeny aktuálnosti inzerátov alebo údajov v nich uvedených, je Používateľ povinný bezodkladne informovať prevádzkovateľa o potrebe aktualizácie alebo úpravy inzerátov.

6. Používateľ nie je oprávnený uverejňovať ponuky, ktoré už nie sú určené na predaj, prenájom, podnájom, výmenu alebo dražbu. Takého ponuky je používateľ povinný bezodkladne odstrániť.

7. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom Slovenskej Republiky alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

8. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja, kúpy a/alebo prenájmu majetku o ktorom sa dozvedeli prostredníctvom Portálu, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného majetku.

9. Používateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah portálu PredajFirmu.sk, najmä nie je oprávnený obsah stránky kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda. Zdieľanie profilov pomocou príslušných funkcií portálu je dovolené (napríklad zdieľanie uverejneného profilu firmy na sociálnej sieti).

10. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho emailového konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, aby jeho emailové konto nemohlo byť zneužité. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho emailového konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.

12. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa v prípade, že nedokáže Prevádzkovateľovi preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah alebo iné právo k inzerovanému majetku.

13. Pre overenie identity Používateľa slúži email, na ktorom je možné Používateľa kontaktovať.

14. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa bez upozornenia aj v prípade ak jeden Používateľ pridáva inzeráty na Portál pod viacerými identitami.

15. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku alebo časť ponuky Používateľa v prípade, ak obsah tejto ponuky alebo časti ponuky porušuje tieto Podmienky, alebo zákon/y Slovenskej republiky.

16. V prípade, ak Inzerent pri pridávaní inzerátu alebo pridaním inzerátu alebo v rámci správy svojho inzerátu, poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú Podmienkami a nevykoná nápravu v lehote určenej v upozornení Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ nárok zmazať ponuku Používateľa.

 

VIII. Pridávanie inzerátov

1. Inzerát je možné pridať zatiaľ iba v slovenskom alebo českom jazyku. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje jedným z nasledovných spôsobov:

a) Používateľ zašle základné údaje ohľadom predávaného majetku (odvetvie v ktorom pôsobí a región) cez kontaktný formulár na stránke PredajFirmu.sk, ktorý je Používateľovi sprístupnený po kliknutí na odkaz „Predaj Firmu TU“ v pravom hornom rohu portálu, alebo priamo na mail info@PredajFirmu.sk. Následne je používateľ kontaktovaný ohľadne doplnenia údajov pomocou špeciálneho formuláru “Profil Firmy” ktorý sa skladá z dvoch častí. Prvej časti, kde Používateľ vypĺňa údaje kontaktnej osoby (Meno, Priezvisko, Kontaktný Email a Telefón) a fakturačné údaje. Údaje z prvej časti nie sú zverejnené. V druhej časti formuláru Používateľ vypĺňa údaje týkajúce sa predávaného majetku. Používateľ sám, dobrovoľne a podľa vlastného slobodného uváženia vypĺňa údaje ohľadne predávaného majetku. Portál umožňuje pridávanie fotografií. Po prijatí formuláru je Používateľovi zaslaná faktúra. Údaje z druhej časti sú zverejnené na portáli po úhrade príslušného poplatku. Inzerát je zverejnený po dobu, za ktorú Používateľ zaplatil.

b) Celý proces opísaný v bode a) môže prebehnúť výlučne prostredníctvom mailovej komunikácie pomocou emailovej adresy info@PredajFirmu.sk.

 

 

2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu PredajFirmu.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na zaplatené služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami. Používateľ v takomto prípade nemá právo na vrátenie zaplateného poplatku.

3. Na portáli PredajFirmu.sk je zakázané:

• písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,

• do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),

• do názvu www adresu,

• pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,

• používať fotografie, ktoré zjavne nesúvisia s predmetom inzercie, alebo nie je možné jednoznačne určiť, že je na nich vyobrazený predmet inzercie,

• pridávať do fotogalérie reklamné obrázky, ktoré propagujú iné služby,

• uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov, logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť),

• používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …),

• v popise inzerátu alebo jeho nadpise propagovať predmety alebo služby, ktoré nesúvisia s inzerovanou nehnuteľnosťou,

• používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,

• atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

 

IX. Administrácia inzerátov

Používateľ môže svoje manuálne pridané inzeráty meniť, po dobu zverejnenia. Stačí kontaktovať administrátora stránky na adrese info@PredajFirmu.sk.

X. Zrušenie inzerátu

1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ portálu môže jeho inzerát kedykoľvek v súlade s Podmienkami inzercie zrušiť alebo nechať zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

a) porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;

b) porušenia týchto Podmienok

c) absencie spolupráce Používateľa pri potrebnej aktualizácii zverejneného inzerátu.

d) absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom kontaktného emailu Používateľa;

e) po uplynutí doby inzercie, za ktorú inzerent zaplatil;

f) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v bode Anministrácia inzerátov (hore);

g) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa alebo jeho zverejnené inzeráty zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

XI. Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu PredajFirmu.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu PredajFirmu.sk.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu PredajFirmu.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ portálu PredajFirmu.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť PredajFirmu.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál PredajFirmu.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli PredajFirmu.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

XII. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.

2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

3. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@PredajFirmu.sk.

4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

5. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

6. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

7. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

8. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

9. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@PredajFirmu.sk.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na portáli PredajFirmu.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu PredajFirmu.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na Nehnutelnosti.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Schválené v Bratislave, Slovenská republika, dňa 01.02.2018.

Matej Turjaník, konateľ
BIZ4EXIT s.r.o. – Prevádzkovateľ portálu PredajFirmu.sk

Príloha 1

 

Ochrana súkromia a osobných údajov

 1. Úvodné ustanovenia a definície

Tento dokument popisuje systém ochrany súkromia a osobných údajov na portáli www.PredajFirmu.sk a ďalej je označovaný len ako “Dokument”.

Obchodné Podmienky  – sú podmienky, ktorými sa riadi poskytovanie inzertných a iných služiem na portáli PredajFirmu.sk. Sú dostupné na stránke https://predajfirmu.sk/obchodne-podmienky/.

Email portálu PredajFirmu.sk je info@predajfirmu.sk.

 1. Prevádzkovateľ, vyhlásenia a garancie

2.1 Firma BIZ4EXIT, s.r.o., so sídlom: Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 302 632, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.  125347/B  (ďalej len „Prevádzkovateľ”), ktorá je prevádzkovateľom portálu www.PredajFirmu.sk (ďalej len „Portál“) spracováva osobné a iné údaje o nasledovných okruhoch fyzických a právnických osôb:

 • Fyzické osoby a Právnické osoby inzerujúce, alebo využívajúce služby Portálu (ďalej len ako „Inzerent“),
 • Fyzické osoby a Právnické osoby ktoré sa registrujú na príjem Newsletter-a (ďalej len ako „Subscriber“),

2.2 Osobné údaje Inzerenta sú spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) na účely uzatvorenia, plnenia, príp. vykonávania zmien v zmluve uzavretej na diaľku, ktorú uzatvára Inzerent s Prevádzkovateľom, tak ako je uvedené v Obchodných Podmienkach. Ostatné údaje osobné alebo iné, ktoré sa nemôžu spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby podľa horeuvedeného ustanovenia sú poskytnuté inzerentom dobrovoľne.

2.3 Osobné údaje Subscribera sú spracovávané na základe hodnoverne udeleného súhlasu Dotknutej osoby v súlade s § 10 ods. 1 v spojitosti s § 11 ods. 3 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov pre účely získavania informácií ohľadom noviniek na stránke portálu.

2.4 Prevádzkovateľ podľa najlepšieho vedomia a svedomia pristupuje k ochrane osobných údajov a ochrane súkromia Dotknutých osôb, a preto prostredníctvom tohto Dokumentu poskytuje Dotknutým osobám nielen komplexné informácie podľa § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšie informácie a vysvetlenia za účelom vytvorenia úplnej transparentnosti k Dotknutej, a to aj s ohľadom na článok 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

2.5 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracovania osobných údajov Dotknutých osôb.

2.6 Prevádzkovateľ Dotknutým osobám garantuje, že nikdy nepredá alebo inak komerčne nevyužije osobné údaje získané od Dotknutých osôb v rámci obchodnej spolupráce s akoukoľvek treťou stranou a nikdy nezverejní žiadne osobné údaje Dotknutých osôb bez toho, aby s tým Dotknuté osoby nevyjadrili individuálne vyjadrený písomný súhlas.

2.7 Prevádzkovateľ Portálu Užívateľovi garantuje, že o obsahu jeho internej komunikácie vedenej cez Portál (napríklad cez kontaktný formulár) nebude poskytovať žiadne informácie a osobné údaje akýmkoľvek neoprávneným fyzickým alebo právnickým osobám, okrem prípadov, keď ide o oprávnené štátne orgány Slovenskej republiky pri výkone ich právomocí v intenciách príslušných osobitných zákonov účinných v slovenskom právnom poriadku.

2.8 Prevádzkovateľ obmedzuje osobné údaje, ktoré sú o Dotknutých osobách spracovávané na nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov, ktorý je definovaný primárne potrebou riadneho uzatvorenia zmluvy a plnenia vzájomných povinností upravených touto zmluvou a Obchodnými Podmienkami Prevádzkovateľa, ako aj plnenia osobitných povinností ustanovených Prevádzkovateľovi príslušnými osobitnými zákonmi účinnými v slovenskom právnom poriadku.

2.9 Väčšina osobných údajov, ktoré Dotknuté osoby poskytujú prostredníctvom Portálu alebo iného komunikačného kanálu (napr. email) Prevádzkovateľovi sú zo strany Prevádzkovateľa získavané výlučne na dobrovoľnej báze, ktorá si vyžaduje aktívne a dobrovoľné konanie zo strany Dotknutých osôb (napr. Nahratie a zaslanie fotografie, napísanie vlastného textu, vytvorenie datasetu ohľadom inzerovanej spoločnosti apod.).

2.10 Prevádzkovateľ garantuje Dotknutej osobe bezodkladnú a bezpečnú likvidáciu jej osobných údajov ihneď po skončení platnosti legitímneho účelu ich spracovania, a to buď bezodkladne po vzájomnom vysporiadaní všetkých vzájomných zmluvných záväzkov založených v rámci zmluvného vzťahu medzi Inzerentom a Prevádzkovateľom alebo bezodkladne po uplynutí doby platnosti individuálne udeleného súhlasu Dotknutou osobou.

2.11 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov Dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

2.13 Všetky osobné údaje, ktoré poskytujú Dotknuté osoby Prevádzkovateľovi prostredníctvom portálu sú získavané výlučne na základe dobrovoľného a slobodného rozhodnutia Dotknutých osôb uzatvoriť s Prevádzkovateľom zmluvný vzťah alebo udeliť individuálny súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrený aktívnym (tzv. Opt-In) spôsobom pri vyplnení kontaktného formuláru na stránke www.PredajFirmu.sk a zaškrtnutím príslušného políčka, ktoré slúži na udelenie súhlasu, a následným zaslaním informácií na emaily portálu PredajFirmu.sk a Dotknuté osoby nie sú povinné tieto osobné údaje Prevádzkovateľovi poskytnúť na základe zákona.

2.14 Dotknuté osoby berú na vedomie, že samostatne určujú mieru zverejnenia ich vlastných osobných údajov a súkromného obsahu na základe písomných inštrukcií zaslaných cez Portál a, alebo na emaily Portálu PredajFirmu.sk. Akékoľvek zverejnenie osobných údajov Dotknutých osôb prostredníctvom Portálu vyžaduje aktívne konanie Dotknutých osôb, ktoré je možné považovať za prejavenie jednoznačného súhlasu so zverejnením príslušných osobných údajov.

 1. Zoznam osobných údajov, ktorý je predmetom spracovania o dotknutých osobách

3.1 Prevádzkovateľ spracováva o Inzerentoch nasledovný zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, kontaktnej osoby;
 • adresa elektronickej pošty kontaktnej osoby;
 • telefónne číslo mobilné/pevná linka kontaktnej osoby;
 • identifikácia webového sídla určeného na prezentáciu Inzerenta;
 • adresa (domáca alebo pracovná adresa dotknutej osoby, adresa sídla právnickej osoby);
 • názov a adresa právnickej osoby
 • údaje týkajúce opisu predmetného majetku, ktorý je predmetom inzercie (Popis majetku, odvetvie, Obrat, Profit, Počet zamestnancov, cena, fotografie majetku, kontaktný email); tieto údaje sú voliteľné a dobrovoľne uvádzané;
 • IP adresa odosielateľa kontaktného formuláru.

3.2 Prevádzkovateľ spracováva o Subscriberoch nasledovný zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, prípadne akademický titul;
 • adresa elektronickej pošty;
 • IP adresa odosielateľa kontaktného formuláru.
 1. Dĺžka spracovania osobných a iných údajov

4.1 Prevádzkovateľ spracováva   osobné a/alebo iné údaje len tak dlho, ako je potrebné s ohľadom na účel, za ktorým boli získané.

4.2 Zverejnené osobné a/alebo iné údaje získané o Inzerentoch sú spracovávané len počas doby inzercie na Portáli. Nezverejnené fakturačné a/alebo kontaktné údaje o Inzerentoch sú spracovávané v súlade so Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4.3 Údaje o Subscriberoch sú spracovávané počas dĺžky udelenia súhlasu, respektíve až do času, kým Subscriber aktívne nezruší odber Newsletter-a.

 1. Cookies a využívanie služby google analytics

5.1 Prevádzkovateľ pre skvalitnenie svojich služieb na webovom sídle www.PredajFirmu.sk využíva súbory typu cookies. Pri prehliadaní stránky bez použitia kontaktného formuláru však nedochádza k spracovávaniu IP adresy klientskeho zariadenia Dotknutej osoby. Spracované údaje sú agregované a anonymizované a preto nemajú povahu osobných údajov. Sú získavané výlučne za účelom získavania prehľadu a bližších informáciách o návštevnosti Portálu. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad video vložené zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu. Tieto videá alebo prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách informácie o používaných súboroch cookie príslušnej tretej strany.

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookie zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite nápovedu vášho internetového prehliadača.   

 1. Využívanie sociálnych sietí

6.1 Oficiálne webové sídlo Prevádzkovateľa www.PredajFirmu.sk odkazy na oficiálne profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnych sieťach prevádzkovaných samostatnými prevádzkovateľmi v postavení tretej strany. Tieto môžu byť aktivované prostredníctvom interakcie iniciovanej Dotknutou osobou (kliknutie na príslušný piktogram znázorňujúci sociálnu sieť Facebook, Youtube). Pokiaľ nedôjde zo strany Dotknutej osoby k interakcii (kliknutiu) budú predmetné pluginy neaktívne a nebude dochádzať k žiadnemu spracovaniu dát. V prípade iniciovania akéhokoľvek z uvedených pluginov odkazujúcich na profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnej sieti môže dôjsť k spracovaniu údajov o Dotknutej osobe zo strany príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete. Prevádzkovateľ na takéto spracovanie dát nemá žiadny dosah a ani vplyv. O spracovaní osobných údajov a iných dát prevádzkovateľmi sociálnych sietí sa môžete viac dozvedieť tu:

6.2 Prevádzkovateľ rešpektuje a dodržiava politiky ochrany súkromia, ktoré prijali prevádzkovatelia sociálnych sietí špecifikovaní v bode 5.1 Dokumentu. Prevádzkovateľ administruje svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach špecifikovaných v bode 5.1 Dokumentu a zabezpečuje priebežné a bezodkladné odstraňovanie akýchkoľvek hanlivých, urážlivých, nenávistných, vulgárnych, sexistických alebo extrémistických prejavov iných užívateľov sociálnej siete, ktoré nie je možné v demokratickej spoločnosti považovať za zlučiteľné s výkonom ústavne zakotvenej slobody prejavu.

6.3 Prevádzkovateľ nevyužíva sociálne siete na to, aby získaval o registrovaných členoch sociálnej siete žiadne iné informácie a osobné údaje, ako sú informácie a osobné údaje uvedené, resp. zverejnené samotnou Dotknutou osobou v rámci oficiálneho profilu Spoločnosti na sociálnej sieti špecifikovanej v bode 5.1 Dokumentu; Prevádzkovateľ nijako nevyužíva (najmä nezískava, neoboznamuje sa, neukladá, nezdieľa, nezverejňuje) žiadne informácie a osobné údaje, ktoré o sebe Dotknutá osoba uvádza na vlastnom (súkromnom) profile zriadenom na akejkoľvek sociálnej sieti.

 1. Cezhraničný prenos osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ nebude vykonávať žiadny cezhraničný prenos osobných údajov získaných od Dotknutých osôb do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby

8.1 V prípade, ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutých osôb na základe individuálne udeleného súhlasu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať písomne na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v bode 2.1 Dokumentu alebo elektronickou poštou na adresu uvedenú v bode 7.5 Dokumentu alebo aj iným účinným spôsobom, ktorý umožňuje platné právo.

8.2 Prevádzkovateľ poučuje Dotknutú osobu, že má od neho podľa Zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať najmä:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované,
 • informácie o spracovaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu uvedenom v  tomto dokumente,
 • presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracovanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil; ak sú predmetom spracovania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.3 Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov Prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

8.4 Prevádzkovateľ poučuje Dotknuté osoby, že s účinnosťou od 25. mája 2018 získajú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi podľa GDPR ďalšie nové alebo inovované práva, a to najmä:

 • právo na opravu podľa článku 16 GDPR,
 • právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na vymazanie, resp. právo na „zabudnutie“ podľa článku 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov podľa článku 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článkov 21 a 22 GDPR.

8.5 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa problematiky ochrany osobných údajov a ochrany súkromia môžu Dotknuté osoby sa môžu obrátiť na správu Portálu na adrese  info@predajfirmu.sk, alebo kontaktovať priamo Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na info@biz4exit.com

PredajFirmu.sk.

Schválené v Bratislave, Slovenská republika, dňa 30.10.2018.

Róbert Turjaník, konateľ
BIZ4EXIT s.r.o. – Prevádzkovateľ portálu PredajFirmu.sk

Pre kópiu tohoto dokumentu vo formáte PDF nás kontaktujte na info@predajfirmu.sk.