Site logo

TOP 5 ZMIEN PRE PODNIKATEĽOV V ROKU 2020

Od 1.1.2020 sú účinné mnohé legislatívne zmeny so zásadným dopadom na podnikateľské prostredie. Nový režim určovania dane z pridanej hodnoty, prozamestnaneckejší zákonník práce a zmeny v konkrétnych číslach, ktoré hýbu vašim podnikaním. Rozumieme, že nestíhate meniacu sa legislatívu sledovať sami, a preto vám prinášame stručný prehľad vybraných zmien. Aby sa váš úvod do nového roka niesol v znamení pripravenosti….

Nové určenie aj nižšia sadzba DPH

Prvým balíčkom zmien, na ktoré sa je treba pripraviť sú zmeny, ktoré prináša novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ďalej len ako zákona o DPH. Následkom zmien dochádza k znižovaniu sadzby pre jednotlivé tovary, ale aj nový call-off stock systém.

Znížená 10%-ná sadzba DPH sa od nového roka uplatňuje na viaceré tovary. V prvom rade, ide o potraviny, ktoré zákonodarcovia označujú ako zdravé potraviny. Spôsob výberu konkrétnych potravín známy nie je, radia sa tam výlučne potraviny, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 7 zákon o DPH. Ide teda napríklad o kyslé mlieko, smotanu, cibuľu, cesnak, jablká či hrušky. To, prečo sa medzi vybranými potravinami nenachádzajú napríklad slivky, čerešne či mrkva a mnohé ďalšie až tak jasné nie je.

Okrem vybraných zdravých potravín sa uvedené sadzba DPH bude uplatňovať aj na tlačoviny, ktorými sú noviny, časopisy a periodiká, pričom podmienkou je, že musia vychádzať v printovej, tlačenej, verzii. Zvýhodnená sadzba DPH sa však nebude vzťahovať na také tlačoviny, v ktorých reklamný obsah tvorí viac ako 50% týchto médií, rovnako sú zo zvýhodnenej sadzby DPH vyňaté aj také noviny či časopisy, v ktorých erotický obsah tvorí minimálne 10% ich obsahu.

Okrem nižšej DPH sa od nového roka zavádza aj nový režim určenia platiteľa DPH pri preprave a dodaní tovaru, tzv. call-off stock režim. Momentálne platí, že sa za dodanie tovaru, ktoré podlieha DPH považuje, keď podnikateľ, ako vlastník tovaru, tovar prepraví do iného štátu, kľúčovým momentom je teda prvé odovzdanie tovaru v štáte rozdielnom ako pôvodný štát tovaru. Po novom samotná preprava z jedného členského štátu do druhého predmetom DPH nebude. Daň z pridanej hodnoty sa bude vyrubovať až v momente zmeny vlastníka tovaru, a to z dodávateľa na odberateľa. Podmienkou, aby sa mohol nový režim uplatniť je, že prijímateľ či odberateľ, a teda budúci vlastník tovaru, musí byť dopredu známy.

Pozor na zmeny v obchodnom registri

Jednými z najzásadnejších zmien roku 2020 sa týkajú práve obchodného registra.  Od nového roka sa podania do obchodného registra robia už len elektronicky, teda pri najbližšej zmene spoločníka či zakladaní obchodnej spoločnosti nemá zmysel podávať cez podateľňu či poštu hŕbu zakladajúcich dokumentov.

Prijatými zmenami sa už viac do obchodného registra nebudú zapisovať živnostníci, a obchodné spoločnosti, ktoré majú napríklad základné imanie ešte stále v slovenských korunách, z neho budú vymazané.

Zásadne sa mení aj proces likvidácie spoločností, ktorý bude od 1.10.2020 komplikovanejší. Likvidácia sa bude začínať zápisom likvidátora do obchodného registra. Od zrušenia spoločnosti až do konca likvidácie bude môcť spoločnosť narábať s majetkom spoločnosti v hodnote vyššej ako 10% hodnoty základného imania len po vykonaní znaleckého posudku a po súhlase valného zhromaždenia.

Viac zmien týkajúcich sa obchodného zákonníka a obchodného registra sme vám priniesli v článku Zmeny v obchodnom zákonníku: firmy sa budú likvidovať po novom.

Menej byrokracie pri daňových povinnostiach

Od 1.1.2020 platí aj nová verzia zákona č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku, ide pritom o pozitívne zmeny, ktoré pomôžu podnikateľom zjednodušiť život.
Jedným z cieľov novely daňového poriadku bolo znížiť byrokraciu. Znížiť byrokraciu by mohlo napríklad to, že daňové úrady budú môcť na základe žiadosti upustiť od povinnosti úradných prekladov dokumentov, ktoré sú predkladané daňovým úradom. Prispieť by malo aj upustenie od zasielania odvolaní plnomocenstiev na zastupovanie pred daňovými orgánmi v prípade, ak došlo k zmene zástupcu daňovníka. Po novom postačí zaslanie novej plnej moci.


Jedna z noviniek sa týka aj určovania dane podľa pomôcok. Momentálne, ak sa daňovník oneskoril, a v lehote daňové priznanie nepodal, tak ho daňový úrad vyzval na dodatočné podanie. Ak ani to neurobil, tak daňový úrad určil daň podľa pomôcok, ale na dodatočné podanie, ktoré daňovník počas určovania dodal, ešte prihliadol. Od začiatku januára platí, že keď raz daňový úrad oneskorenému daňovníkovi zašle oznámenie o určovaní dane podľa pomôcok, tak na nasledujúce daňové priznanie, ktoré oneskorený daňovník zašle už prihliadať nebude.


Zaujímavosťou je, že od 1.1.2020 môže daňový úrad ako formu exekúcie využiť okrem zrážok zo mzdy a predaja hnuteľných či nehnuteľných vecí, siahnuť aj na vodičský preukaz neplatiča.

Zákonník práce s výhodami

So začiatkom tohto roka sa zmenila aj výmera dovolenky pre zamestnancov do 33 rokov. Podľa súčasného stavu má zamestnanec nárok na 4 týždne dovolenky za kalendárny rok, pokiaľ splní podmienky stanovené zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonníkom práce. Na zvýhodnenú päť-týždňovú dovolenku majú nárok zamestnanci starší ako 33 rokov. Uvedené zvýhodnenie sa od nového roka bude aplikovať aj na zamestnancov do 33 rokov, pokiaľ sa trvalo starajú o dieťa. Čo však trvalá starostlivosť o dieťa znamená a najmä, čo znamená dieťa, resp. či môže ísť o dieťa ako o osobu mladšiu ako 18 rokov, až tak jasné nie je.

Novinkou sú pre zamestnancov popri rekreačných preukazov zavedených od minulého roka, tzv. športové poukazy. Na športový poukaz má nárok zamestnanec, ktorý u svojho zamestnávateľa odpracoval aspoň 24 mesiacov. Výška samotného športového poukazu, ktorý môže zamestnanec využiť výhradne na športovanie svojho dieťaťa, je 55% sumy oprávnených výdavkov na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca, najviac však v hodnote 275 eur.

Dôležité čísla v roku 2020

Na záver vám prinášame výber najdôležitejších čísiel pre rok 2020, ktoré budú ovplyvňovať vaše podnikanie:

  • 15% – nová sadzbe dane z príjmov pre právnické osoby, ako aj pre živnostníkov, pokiaľ za kalendárny rok ich ročný obrat nepresiahne 100 000 eur,
  • 21% – sadzba dane pre právnické osoby, ktorých ročný obrat presiahol 100 000 eur,
  • 10 zamestnancov, čistý obrat vo výške 700 000 eur a 350 000 eur čistý majetok– pri naplnení uvedených kritérií podnikateľ zostavuje len najjednoduchšiu účtovnú závierku,
  • 30 zamestnancov, čistý obrat aspoň do 4 000 000 eur a čistý majetok do 2 000 000 eur- pri naplnení aspoň dvoch kritérií je podnikateľ povinný mať účtovnú závierku overenú audítorom,
  • 580 eur – výška minimálnej mesačnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti práce, každý ďalší stupeň sa násobí príslušným koeficientom až do výšky 1 160 eur pre prácu 6. stupňa náročnosti,
  • 367, 85 eur– mesačná nezdaniteľná časť základu dane daňovníka,
  • 5,10 eur – výška stravného pri pracovnej ceste v rámci SR trvajúcej v rozmedzí 5-12 hodín,
  • 275 eur – maximálna výška príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca, výška tzv. rekreačného príspevku. Rovnaká je výška aj pre spomínaný športový poukaz na športovanie dieťaťa zamestnanca,
  • 50 %, 100 %, 40% – príplatky za prácu v sobotu (50%), v nedeľu a cez sviatok (100%), a za prácu v noci (40%). Tieto sadzby platia už od mája 2019.
feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…