Site logo

Zápis konečného užívateľa výhod s.r.o.: Ako ho nezmeškať?

Podnikateľom ostávajú posledné mesiace, kedy musia do obchodného registra zapísať svojich konečných užívateľov výhod. Koho sa táto povinnosť týka? Aké údaje je potrebné zapísať? Čo hrozí za nesplnenie tejto povinnosti? Prehľad všetkého, čo potrebujte vedieť, aby ste si svoju povinnosť úspešne splnili vám prinášame v dnešnom článku. 

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorá bola prijatá pod číslom 52/2018 Z.z. je účinná už od minulého roka a priniesla hneď niekoľko významných zmien.

 

Kto je konečným užívateľom výhod?

Okrem povinného zisťovania či je klient právnickej osoby politicky exponovanou osobou novela priniesla aj povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod. Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, FO- podnikateľa či združenie majetku, v ktorej prospech tieto subjekty vykonávajú svoje obchody.

V prípade právnickej osoby, podnikateľa, pôjde o takú fyzickú osobu, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel, resp. ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní podnikateľa
 • má právo menovať alebo odvolať štatutárny, riadiaci alebo iný kontrolný orgán tohto podnikateľa,
 • ovláda podnikateľa iným spôsobom,
 • alebo má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby.

V prípade, že podnikateľ na základe týchto kritérií nevie určiť konečného užívateľa výhod, budú ním členovia vrcholového manažmentu podnikateľa.

Povinný zápis do obchodného registra

Všetkým podnikateľom vznikla k 1.11. 2018 povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod, ako sme ho určili vyššie, do obchodného registra. Výnimku dostali len tieto tri druhy právnických osôb:

 • subjekty verejnej správy,
 • vydavatelia cenných papierov, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu,
 • také subjekty, ktorú už sú zapísané v Registri partnerov verejného sektora.

Pôvodne povinnosť zapisovať konečných užívateľov výhod zaťažovala len tie subjekty, ktoré boli nejakým spôsobom napojené na verejný sektor. Príkladom môže byť, že osoby, ktoré prijímali financie zo štátneho rozpočtu, uzatvárali zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo mali voči štátu pohľadávku, museli byť zapísané do Registra partnerov verejného sektora.

Toto sa však rozšírilo aj na obyčajných podnikateľov, bez ohľadu na to či sú súčasťou obchodovania vo verejnej správe. Preto každý podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, je povinný sa zapísať do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod.

V prípade, že ešte len idete zapísať svoju spoločnosť do obchodného registra, postačí, keď v žiadosti o zápis uvediete aj konečného užívateľa výhod. Na tento úkon sa nevzťahujú žiadne ďalšie poplatky. V prípade, že už podnikateľom ste a spoločnosť máte zapísanú v obchodnom registri, je potrebné požiadať o doplnenie údajov alebo zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Takéto podanie je bezplatné a možno ho urobiť aj elektronicky prostredníctvom tohto formulára.

Povinný zápis do obchodného registra

Všetkým podnikateľom vznikla k 1.11. 2018 povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod, ako sme ho určili vyššie, do obchodného registra. Výnimku dostali len tieto tri druhy právnických osôb:

 • subjekty verejnej správy,
 • vydavatelia cenných papierov, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu,
 • také subjekty, ktorú už sú zapísané v Registri partnerov verejného sektora.

Pôvodne povinnosť zapisovať konečných užívateľov výhod zaťažovala len tie subjekty, ktoré boli nejakým spôsobom napojené na verejný sektor. Príkladom môže byť, že osoby, ktoré prijímali financie zo štátneho rozpočtu, uzatvárali zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo mali voči štátu pohľadávku, museli byť zapísané do Registra partnerov verejného sektora.

Toto sa však rozšírilo aj na obyčajných podnikateľov, bez ohľadu na to či sú súčasťou obchodovania vo verejnej správe. Preto každý podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, je povinný sa zapísať do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod.

V prípade, že ešte len idete zapísať svoju spoločnosť do obchodného registra, postačí, keď v žiadosti o zápis uvediete aj konečného užívateľa výhod. Na tento úkon sa nevzťahujú žiadne ďalšie poplatky. V prípade, že už podnikateľom ste a spoločnosť máte zapísanú v obchodnom registri, je potrebné požiadať o doplnenie údajov alebo zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Takéto podanie je bezplatné a možno ho urobiť aj elektronicky prostredníctvom tohto formulára.

Aké údaje o konečnom užívateľovi výhod je potrebné zapísať do obchodného registra?

V prvom rade je dobré si uvedomiť, že údaje, ktoré do obchodného registra zapíšete nie sú verejne dostupné. Zapisujú sa do neverejnej časti obchodného registra a nahliadnuť do nich môžu len oprávnené osoby. Povinne sa o konečnom užívateľovi výhod zapisujú tieto údaje.

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia,
 • adresa trvalého pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Pod posledným bodom sa neskrýva nič iné, ako kategórie, ktoré sme si spomenuli na začiatku, teda či sa jedná o fyzickú osobu, ktorá má 25% účasť na základnom imaní, je štatutárny orgán spoločnosti alebo spoločnosť inak riadi.

Aké sankcie hrozia oneskorencom?

Podnikatelia sú povinní podať žiadosť o zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Nemusí byť teda vykonaný samotný zápis, postačí, aby bola podaná a evidovaná žiadosť o takýto zápis. Neodporúčame však si to nechávať na poslednú chvíľu.

V prípade opomenutia tejto povinnosti hrozia  podnikateľom sankcie až do výšky 3 310 eur. Rovnaká pokuta hrozí aj tým, ktorí síce do obchodného registra údaje o konečnom užívateľovi výhod zapíšu, avšak tieto údaje nebudú zodpovedať skutočnosti.  

Nečakajte na poslednú chvíľu a zapíšte konečného užívateľa výhod do obchodného registra už teraz.  Podnikať zodpovedne sa vypláca!

feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…