Site logo

ZHRNUTIE: ČO BY STE MALI VEDIEŤ O NOVEJ MINIMÁLNEJ MZDE PRE ROK 2020.

Posledné týždne sa čoraz častejšie v médiách vyskytovala otázka minimálnej mzdy a hlavne zmien, ktoré sa jej od nového roka týkajú. Čo sa však skrýva za pojmom minimálna mzda? Ako vzniká a kto ju každoročne mení? Aké zmeny v súvislosti s minimálnou mzdou nás čakajú od budúceho roka a aké budú ich dopady na naše peňaženky? Čítajte zhrnutie toho najdôležitejšieho o minimálnej mzde a jej zmenách.

Ako vzniká minimálna mzda?

Napriek tomu, že v posledných týždňoch bola otázka minimálnej mzdy obzvlášť pálčivá, len málokto vie, čo to vlastne je minimálne mzda a ako prebieha proces jej kreácie. 

Minimálnou mzdou sa v prevažnej väčšine prípadov rozumie presne určené minimálne plnenie, ktoré zamestnávateľ musí vyplácať svojmu zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na mesačnej báze.  Toto plnenie pritom slúži na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu pre zamestnanca za ním vykonanú prácu. Legálnu definíciu však neposkytuje ani zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde.

Každoročne dochádza k zmene minimálnej mzdy, aby dokázala čo najlepšie odrážať potreby trhu. Nie vždy je to však tak. Proces zmeny a ustanovenia novej výšky minimálnej mzdy je podľa verejnosti považovaný za obsolentný a príliš málo odrážajúci reálne trhové potreby.

Podľa súčasnej legislatívy proces valorizácie, resp. ustanovovania minimálnej mzdy, začína rokovaniami zástupcov zamestnávateľov so zástupcami zamestnancov, ktorých cieľom je dosiahnuť zhodu vo výške minimálnej mzdy na nadchádzajúci kalendárny rok. Rokovania trvajú od 1.apríla do 15. júla, a v prípade, že dôjde ku zhode, návrh sa postúpi Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo do 15. septembra návrh predloží Hospodárskej a sociálnej rade SR a následne Vláde SR.

V prípade, že nedôjde k zhode, každý zo zástupcov predloží Ministerstvu vlastný návrh novej výšky minimálnej mzdy. Ministerstvo je potom povinné do 31.júla predložiť Hospodárskej a sociálnej rade SR vlastný návrh. Hospodárska a sociálna rada vyzve zástupcov, aby vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas. V prípade súhlasu Ministerstvo tento návrh predkladá Vláde SR. V prípade nesúhlasu sa minimálna mzda určí podľa zákonom stanoveného vzorca podľa rastu priemernej mesačnej mzdy za rok predchádzajúci tomu, v  ktorom sa návrh podáva. Takto vypočítaná minimálna mzda putuje na schválenie Vláde SR.

Nový zákonný výpočet minimálnej mzdy

Zákonný vzorec na výpočet minimálnej mzdy v prípade, že nedôjde k zhode medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov, sa bude pravdepodobne meniť. V druhom čítaní v Národnej rade sa totižto nachádza novela, ktorá výšku minimálnej mzde plánuje naviazať na priemernú mesačnú mzdu.


Podľa novely by sa mesačná minimálna mzda mala určiť ako 60% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v SR, tak ako ju zverejní Štatistický úrad SR za rok predchádzajúci tomu, v ktorom sa návrh podáva. V súčasnosti by sa minimálna mzda vyrátavala z priemernej mzdy za rok 2018. Nakoľko priemerná (hrubá) mzda za rok 2018 bola vo výške 1013 eur, tak podľa nového výpočtu by výška minimálne mzdy pre rok 2020 bola 607,80 eur, čo je suma o 27, 80 eur vyššia ako novoprijatá výška minimálnej mzdy pre budúci rok.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2020

Už 2.10.2019 Vláda SR schválila novú výšku minimálnej mzdy pre rok 2020. Tá sa oproti súčasnej zvýšila o 60 eur, a to na sumu 580 eur. Minimálna hodinová mzda, ktorá bude obzvlášť aktuálna pre zamestnancov, ktorí pracujú na obdobný ako pracovný vzťah, teda napr. dohodárov, vzrástla až o 0,344 eur. Nová výška minimálnej hodinovej mzdy je teda ustanovená na 3,333 eur.


Pritom netreba zabúdať, že minimálna mzda nie je rovnaká pre všetky druhy profesií. Rozdeľuje sa podľa 6. stupňov náročnosti práce. Suma 580 eur predstavuje minimum pre 1. stupeň práce, do ktorého spadajú napríklad pomocní pracovníci či umývači riadu, zatiaľ čo 6. stupeň, v ktorom sa nachádzajú generálni riaditelia, bude mať nárok na dvojnásobok, teda minimálnu mzdu v hodnote 1 160 eur.

Vplyv zvyšovania minimálnej mzdy na čistú mzdu a cenu práce

Napriek tomu, že sa zvýšenie minimálnej mzdy stretáva s pozitívnymi ohlasmi najmä medzi zamestnancami, práve pre nich môže zvýšenie čistej mzdy predstavovať stratu.


Príkladom toho je práve nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Ten vzniká len pre zamestnancov, ktorých hrubá mzda neprevyšuje sumu 570 eur. Nakoľko sa odpočítateľná položka nemení, ale minimálna mzda vzrástla na 580 eur, nebude možné si ju viac nárokovať.


V prípade odvodov do sociálnej poisťovne je situácia taká, že zamestnanec zo svojej mzdy platí do sociálnej poisťovne odvody vo výške 9,4 % z hrubej mzdy. Keďže sa hrubá mzdy zvyšuje, zvyšujú sa aj odvody. Navýšením minimálnej mzdy odvody stúpnu o minimálne 20 eur.


Zvyšovanie čistej mzdy má zásadný vplyv najmä na náklady zamestnávateľov. Cena práce zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou bola pre rok 2019 vo výške 703,04 eur. Zvýšením minimálnej mzdy došlo až k 11,54 %-nému navýšeniu, t.j. cena práce za zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou bude od nového roka vo výške 784,16 eur, ide teda o dramatický nárast. Zvýšené náklady zamestnávateľov sa môžu odraziť v cenách produktov či nižších prémiách a odmenách pre zamestnancov.


V dnešnom článku sme zhrnuli základné zmeny súvisiace s minimálnou mzdou, ktoré na nás čakajú od nového roka. O zmenách, ktoré majú vplyv na zamestnávateľov, zamestnancov, ale aj celkovo na podnikateľské prostredie vás budeme informovať, aby ste mali vždy prehľad o tom, čo sa vás týka.

feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…