Site logo

Ochrana súkromia a osobných údajov

 1. Úvodné ustanovenia a definície

Tento dokument popisuje systém ochrany súkromia a osobných údajov na portáli www.PredajFirmu.sk a ďalej je označovaný len ako “Dokument”.

Obchodné Podmienky  – sú podmienky, ktorými sa riadi poskytovanie inzertných a iných služiem na portáli PredajFirmu.sk. Sú dostupné na stránke https://predajfirmu.sk/obchodne-podmienky/.

Email portálu PredajFirmu.sk je info@predajfirmu.sk.

 1. Prevádzkovateľ, vyhlásenia a garancie

2.1 Firma BIZ4EXIT, s.r.o., so sídlom: Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 302 632, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.  125347/B  (ďalej len „Prevádzkovateľ”), ktorá je prevádzkovateľom portálu www.PredajFirmu.sk (ďalej len „Portál“) spracováva osobné a iné údaje o nasledovných okruhoch fyzických a právnických osôb:

 • Fyzické osoby a Právnické osoby inzerujúce, alebo využívajúce služby Portálu (ďalej len ako „Inzerent“),
 • Fyzické osoby a Právnické osoby ktoré sa registrujú na príjem Newsletter-a (ďalej len ako „Subscriber“),

2.2 Osobné údaje Inzerenta sú spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) na účely uzatvorenia, plnenia, príp. vykonávania zmien v zmluve uzavretej na diaľku, ktorú uzatvára Inzerent s Prevádzkovateľom, tak ako je uvedené v Obchodných Podmienkach. Ostatné údaje osobné alebo iné, ktoré sa nemôžu spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby podľa horeuvedeného ustanovenia sú poskytnuté inzerentom dobrovoľne.

2.3 Osobné údaje Subscribera sú spracovávané na základe hodnoverne udeleného súhlasu Dotknutej osoby v súlade s § 10 ods. 1 v spojitosti s § 11 ods. 3 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov pre účely získavania informácií ohľadom noviniek na stránke portálu.

2.4 Prevádzkovateľ podľa najlepšieho vedomia a svedomia pristupuje k ochrane osobných údajov a ochrane súkromia Dotknutých osôb, a preto prostredníctvom tohto Dokumentu poskytuje Dotknutým osobám nielen komplexné informácie podľa § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšie informácie a vysvetlenia za účelom vytvorenia úplnej transparentnosti k Dotknutej, a to aj s ohľadom na článok 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

2.5 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracovania osobných údajov Dotknutých osôb.

2.6 Prevádzkovateľ Dotknutým osobám garantuje, že nikdy nepredá alebo inak komerčne nevyužije osobné údaje získané od Dotknutých osôb v rámci obchodnej spolupráce s akoukoľvek treťou stranou a nikdy nezverejní žiadne osobné údaje Dotknutých osôb bez toho, aby s tým Dotknuté osoby nevyjadrili individuálne vyjadrený písomný súhlas.

2.7 Prevádzkovateľ Portálu Užívateľovi garantuje, že o obsahu jeho internej komunikácie vedenej cez Portál (napríklad cez kontaktný formulár) nebude poskytovať žiadne informácie a osobné údaje akýmkoľvek neoprávneným fyzickým alebo právnickým osobám, okrem prípadov, keď ide o oprávnené štátne orgány Slovenskej republiky pri výkone ich právomocí v intenciách príslušných osobitných zákonov účinných v slovenskom právnom poriadku.

2.8 Prevádzkovateľ obmedzuje osobné údaje, ktoré sú o Dotknutých osobách spracovávané na nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov, ktorý je definovaný primárne potrebou riadneho uzatvorenia zmluvy a plnenia vzájomných povinností upravených touto zmluvou a Obchodnými Podmienkami Prevádzkovateľa, ako aj plnenia osobitných povinností ustanovených Prevádzkovateľovi príslušnými osobitnými zákonmi účinnými v slovenskom právnom poriadku.

2.9 Väčšina osobných údajov, ktoré Dotknuté osoby poskytujú prostredníctvom Portálu alebo iného komunikačného kanálu (napr. email) Prevádzkovateľovi sú zo strany Prevádzkovateľa získavané výlučne na dobrovoľnej báze, ktorá si vyžaduje aktívne a dobrovoľné konanie zo strany Dotknutých osôb (napr. Nahratie a zaslanie fotografie, napísanie vlastného textu, vytvorenie datasetu ohľadom inzerovanej spoločnosti apod.).

2.10 Prevádzkovateľ garantuje Dotknutej osobe bezodkladnú a bezpečnú likvidáciu jej osobných údajov ihneď po skončení platnosti legitímneho účelu ich spracovania, a to buď bezodkladne po vzájomnom vysporiadaní všetkých vzájomných zmluvných záväzkov založených v rámci zmluvného vzťahu medzi Inzerentom a Prevádzkovateľom alebo bezodkladne po uplynutí doby platnosti individuálne udeleného súhlasu Dotknutou osobou.

2.11 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov Dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

2.13 Všetky osobné údaje, ktoré poskytujú Dotknuté osoby Prevádzkovateľovi prostredníctvom portálu sú získavané výlučne na základe dobrovoľného a slobodného rozhodnutia Dotknutých osôb uzatvoriť s Prevádzkovateľom zmluvný vzťah alebo udeliť individuálny súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrený aktívnym (tzv. Opt-In) spôsobom pri vyplnení kontaktného formuláru na stránke www.PredajFirmu.sk a zaškrtnutím príslušného políčka, ktoré slúži na udelenie súhlasu, a následným zaslaním informácií na emaily portálu PredajFirmu.sk a Dotknuté osoby nie sú povinné tieto osobné údaje Prevádzkovateľovi poskytnúť na základe zákona.

2.14 Dotknuté osoby berú na vedomie, že samostatne určujú mieru zverejnenia ich vlastných osobných údajov a súkromného obsahu na základe písomných inštrukcií zaslaných cez Portál a, alebo na emaily Portálu PredajFirmu.sk. Akékoľvek zverejnenie osobných údajov Dotknutých osôb prostredníctvom Portálu vyžaduje aktívne konanie Dotknutých osôb, ktoré je možné považovať za prejavenie jednoznačného súhlasu so zverejnením príslušných osobných údajov.

 1. Zoznam osobných údajov, ktorý je predmetom spracovania o dotknutých osobách

3.1 Prevádzkovateľ spracováva o Inzerentoch nasledovný zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, kontaktnej osoby;
 • adresa elektronickej pošty kontaktnej osoby;
 • telefónne číslo mobilné/pevná linka kontaktnej osoby;
 • identifikácia webového sídla určeného na prezentáciu Inzerenta;
 • adresa (domáca alebo pracovná adresa dotknutej osoby, adresa sídla právnickej osoby);
 • názov a adresa právnickej osoby
 • údaje týkajúce opisu predmetného majetku, ktorý je predmetom inzercie (Popis majetku, odvetvie, Obrat, Profit, Počet zamestnancov, cena, fotografie majetku, kontaktný email); tieto údaje sú voliteľné a dobrovoľne uvádzané;
 • IP adresa odosielateľa kontaktného formuláru.

3.2 Prevádzkovateľ spracováva o Subscriberoch nasledovný zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, prípadne akademický titul;
 • adresa elektronickej pošty;
 • IP adresa odosielateľa kontaktného formuláru.
 1. Dĺžka spracovania osobných a iných údajov

4.1 Prevádzkovateľ spracováva   osobné a/alebo iné údaje len tak dlho, ako je potrebné s ohľadom na účel, za ktorým boli získané.

4.2 Zverejnené osobné a/alebo iné údaje získané o Inzerentoch sú spracovávané len počas doby inzercie na Portáli. Nezverejnené fakturačné a/alebo kontaktné údaje o Inzerentoch sú spracovávané v súlade so Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4.3 Údaje o Subscriberoch sú spracovávané počas dĺžky udelenia súhlasu, respektíve až do času, kým Subscriber aktívne nezruší odber Newsletter-a.

 1. Cookies a využívanie služby google analytics

5.1 Prevádzkovateľ pre skvalitnenie svojich služieb na webovom sídle www.PredajFirmu.sk využíva súbory typu cookies. Pri prehliadaní stránky bez použitia kontaktného formuláru však nedochádza k spracovávaniu IP adresy klientskeho zariadenia Dotknutej osoby. Spracované údaje sú agregované a anonymizované a preto nemajú povahu osobných údajov. Sú získavané výlučne za účelom získavania prehľadu a bližších informáciách o návštevnosti Portálu. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad video vložené zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu. Tieto videá alebo prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách informácie o používaných súboroch cookie príslušnej tretej strany.

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookie zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite nápovedu vášho internetového prehliadača.   

 1. Využívanie sociálnych sietí

6.1 Oficiálne webové sídlo Prevádzkovateľa www.PredajFirmu.sk odkazy na oficiálne profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnych sieťach prevádzkovaných samostatnými prevádzkovateľmi v postavení tretej strany. Tieto môžu byť aktivované prostredníctvom interakcie iniciovanej Dotknutou osobou (kliknutie na príslušný piktogram znázorňujúci sociálnu sieť Facebook, Youtube). Pokiaľ nedôjde zo strany Dotknutej osoby k interakcii (kliknutiu) budú predmetné pluginy neaktívne a nebude dochádzať k žiadnemu spracovaniu dát. V prípade iniciovania akéhokoľvek z uvedených pluginov odkazujúcich na profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnej sieti môže dôjsť k spracovaniu údajov o Dotknutej osobe zo strany príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete. Prevádzkovateľ na takéto spracovanie dát nemá žiadny dosah a ani vplyv. O spracovaní osobných údajov a iných dát prevádzkovateľmi sociálnych sietí sa môžete viac dozvedieť tu:

6.2 Prevádzkovateľ rešpektuje a dodržiava politiky ochrany súkromia, ktoré prijali prevádzkovatelia sociálnych sietí špecifikovaní v bode 6.1 Dokumentu. Prevádzkovateľ administruje svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach špecifikovaných v bode 6.1 Dokumentu a zabezpečuje priebežné a bezodkladné odstraňovanie akýchkoľvek hanlivých, urážlivých, nenávistných, vulgárnych, sexistických alebo extrémistických prejavov iných užívateľov sociálnej siete, ktoré nie je možné v demokratickej spoločnosti považovať za zlučiteľné s výkonom ústavne zakotvenej slobody prejavu.

6.3 Prevádzkovateľ nevyužíva sociálne siete na to, aby získaval o registrovaných členoch sociálnej siete žiadne iné informácie a osobné údaje, ako sú informácie a osobné údaje uvedené, resp. zverejnené samotnou Dotknutou osobou v rámci oficiálneho profilu Spoločnosti na sociálnej sieti špecifikovanej v bode 6.1 Dokumentu; Prevádzkovateľ nijako nevyužíva (najmä nezískava, neoboznamuje sa, neukladá, nezdieľa, nezverejňuje) žiadne informácie a osobné údaje, ktoré o sebe Dotknutá osoba uvádza na vlastnom (súkromnom) profile zriadenom na akejkoľvek sociálnej sieti.

 1. Cezhraničný prenos osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ nebude vykonávať žiadny cezhraničný prenos osobných údajov získaných od Dotknutých osôb do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby

8.1 V prípade, ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutých osôb na základe individuálne udeleného súhlasu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať písomne na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v bode 2.1 Dokumentu alebo elektronickou poštou na adresu uvedenú v bode 1 Dokumentu alebo aj iným účinným spôsobom, ktorý umožňuje platné právo.

8.2 Prevádzkovateľ poučuje Dotknutú osobu, že má od neho podľa Zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať najmä:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované,
 • informácie o spracovaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu uvedenom v  tomto dokumente,
 • presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracovanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil; ak sú predmetom spracovania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.3 Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov Prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

8.4 Prevádzkovateľ poučuje Dotknuté osoby, že s účinnosťou od 25. mája 2018 získajú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi podľa GDPR ďalšie nové alebo inovované práva, a to najmä:

 • právo na opravu podľa článku 16 GDPR,
 • právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na vymazanie, resp. právo na „zabudnutie“ podľa článku 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov podľa článku 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článkov 21 a 22 GDPR.

8.5 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa problematiky ochrany osobných údajov a ochrany súkromia môžu Dotknuté osoby sa môžu obrátiť na správu Portálu na adrese  info@predajfirmu.sk, alebo kontaktovať priamo Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na info@biz4exit.com

PredajFirmu.sk.

Schválené v Bratislave, Slovenská republika, dňa 30.10.2018.

Róbert Turjaník, konateľ
BIZ4EXIT s.r.o. – Prevádzkovateľ portálu PredajFirmu.sk

 

Pre kópiu tohoto dokumentu vo formáte PDF nás kontaktujte na info@predajfirmu.sk.