Site logo

NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU: 5 ZMIEN, O KTORÝCH BY STE MALI VEDIEŤ.

Október bol bohatý na legislatívne novinky a po septembrovom prievane v daňových zákonoch, bola v októbri schválená aj tzv. efektívna novela daňového poriadku. Keďže ide o komplexný právny predpis, v dnešnom článku vám prinášame relevantné zmeny, ktoré táto novela prenáša, a to v piatich bodoch, aby ste vedeli o novinkách, ktoré sa vás týkajú.

Daňový poriadok alebo celým názvom zákon č. 563/20009 Z.z. o správe daní, ako právny predpis, ktorý určuje postupy daňových konaní, výber daní a aj možné sankcie, donedávna obsahoval mnoho nepresných postupov, ako aj prebytočnej administratívnej záťaže. Zbytočná byrokracia, ako napríklad potreba odvolania plnomocenstiev či úradne overených prekladov dokumentov takmer v každej situácii, viedlo navrhovateľov k prijatiu viacerých zmien s cieľom priblížiť jeden z najdôležitejších zákonov upravujúci podnikanie potrebám trhu.

Byrokratické drobnosti

Predlžovanie daňových konaní majú častokrát na svedomí tzv. dodatočné dokumenty. V prvom rade ide v prípade zahraničných právnických a fyzických osôb o preklady písomností. Tie boli podľa súčasných právnych predpisov potrebné vždy vtedy, keď konkrétna písomnosť daňovníka nebola vyhotovená v štátnom jazyku, teda slovenskom. Pre podnikateľov preklady predstavovali najmä finančné náklady, ale aj stratu času. 

Novela prináša možnosť dohody medzi správcom dane a daňovníkom o potrebe úradného prekladu listiny. V prípade, ak to správca dane nebude považovať za nevyhnutné, môže od požiadavky prekladu písomnosti upustiť.
Ďalším vypusteným dokumentom je odvolanie plnomocenstva. V súčasnosti, ak bol daňovník pred správcom dane zastúpený napríklad advokátom alebo účtovníkom, správcovi dane zaslal plnomocenstvo, v ktorom určil inú osobu za svojho zástupcu pred príslušným úradom. Ak sa ale okolnosti zmenili, daňovník si našiel nového zástupcu a zaslal správcovi dane nové plnomocenstvo, ktoré sa prekrývalo s pôvodným, tak daňový úrad daňovníka vyzval na odvolanie pôvodného plnomocenstva. 

Po novele to už nebude potrebné, nakoľko nové plnomocenstvo nahrádza to pôvodné v rozsahu, aký je v ňom ustanovený. Teda ak dvoch účtovníkov splnomocníte na podávanie rozdielnych podaní, obidve plnomocenstvá ostanú platné a účinné. Iba v prípade, ak sa rozhodnete svojho účtovníka vymeniť, postačí zaslať správcovi dane nové plnomocenstvo, a na to pôvodné sa už prihliadať nebude.

V prípade omylu, výzva na opravu

V súčasnosti sa často stáva, že daňovníci, ktorí sú povinní komunikovať so správcom dane čisto elektronicky cez portál Finančnej správy tak nerobia a daňovým úradom zasielajú písomnosti v listinnej podobe. Chybou je aj to, keď sú daňové priznania obchodných spoločností či živnostníkov posielané cez portál slovensko.sk, keďže tento portál na to nie je určený.

V obidvoch prípadoch je následkom tohto pochybenia, že daňový úrad na takto urobené daňové priznanie či iné podanie jednoducho neprihliadá a daňovníka o tom neinformuje.


Podľa neho bude daňovník v prípade pochybenia najskôr informovaný a vyzvaný na zaslanie podania cez portál Finančnej správy. Až následne, ak si napriek výzve túto povinnosť nesplní, tak daňový úrad na jeho podanie neprihliadne.

Obmedzenie podania daňových priznaní po lehote

Špecifickou situáciou je, keď daňovník nestihne alebo zabudne podať daňové priznanie do uplynutia lehoty či už riadnej alebo predĺženej. V takom prípade vyzve správca dane daňovníka na dodatočné podanie „riadneho“ daňového priznania. Ak na túto výzvu daňovník nezareaguje, správca dane okrem pokuty až do výšky 32 000 eur určí daňovníkovi daň podľa pomôcok, o čom daňovníka informuje. V súčasnosti je možné je na takéto oznámenie o určení dane podľa pomôcok zareagovať tým, že daňovník zašle „riadne“ daňové priznanie a správca dane naň bude nazerať ako na pomôcku pri určovaní dane.

Tomuto je po novom koniec. Ak raz daňovník na výzvu na dodatočné podanie daňového priznania nezareaguje, už pri oznámení o určení dane podľa pomôcok nebude mať inú možnosť ako pokutu spolu s novovyrubenou daňou uhradiť.

Registrácia a register daňových subjektov

Od roku 2021 sa mení spôsob registrácie daňových subjektov, a to spôsobom prijateľnejším pre samotné daňové subjekty. 

Zatiaľ čo momentálne žiadajú daňové subjekty o registráciu samé, po novom prejde táto povinnosť do rúk samotných daňových úradov.

Daňový subjekt, právnická či fyzická osoba, bude registrovaná do 30 dní odo dňa jej zápisu do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej veci, v prípade, že je povinná sa do tohto registra zapisovať. Ak sa do tohto registra nezapisuje, ako daňový subjekt bude registrovaná do 30 dní od jeho prvého daňového priznania podaného príslušnému správcovi dane.


Okrem samotnej registrácie sa mení aj zverejňovanie daňových subjektov. Do roku 2021 bude vytvorený a zverejnený zoznam, register všetkých daňových subjektov, ktoré sú povinné odvádzať daň z príjmov. Teda najneskôr od júla 2021 si budete vedieť pohodlne vyhľadať platiteľa dane z príjmu aj podľa identifikačného čísla objektu.

Nižšie a novšie sankcie

Nový daňový poriadok prináša okrem nižšej byrokratickej záťaže aj nižšie sankcie pre jednotlivé daňové subjekty. Mení sa najmä spodná hranica pre pokuty. Za nesplnenie si povinnosti voči daňovému úradu, pričom ide o povinnosť nepeňažného charakteru, ako napríklad nepredloženie určitej dokumentácie, zaplatíte najmenej 30 eur (v súčasnosti 60 eur).

Posledná z vybraných noviniek sa týka daňovej exekúcie, teda situácie, kedy daňový úrad začne daňový nedoplatok vymáhať v exekučnom konaní. Teraz vám v takomto prípade hrozia napríklad zrážky zo mzdy alebo predaj hnuteľných vecí. Po novom vám v prípade daňovej exekúcie hrozí zadržanie vodičského preukazu. Výnimkou je len situácia, kedy ide o profesionálneho vodiča, v tom prípade takémuto daňovníkovi zadržanie vodičského preukazu nehrozí.

Menej byrokratickej záťaže spojenej s daňovým konaní vás čaká už od januára budúceho roka, kedy táto časť novely nadobúda účinnosť. Zvyšná časť, ktorá hovorí o automatickej registrácii daňovníkov daňovými úradmi, ako aj o registri daňových subjektov bude účinná až od januára 2021.

feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…